FANDOMชื่ออื่น ๆ : ผ้าลายห่อท้อง มันแดง แหนเนือ (ภาคเหนือ) ขมิ้นเครือ ขมิ้นฤาษี (ไทยภาคกลาง) เดิมวอโกรด (เขมร)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combertum extensum

วงศ์ :COMBERTACEAE
ลักษณะทั่วไปต้น : เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้ใหญ่

ใบ : จะกลมและหนาตรงปลายใบแหลม มีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ จะมีสีเขียวเป็นมัน ปลายใบของมันจะแหลม

เถาและราก : จะมีสีเหลืองเข้มเหมือนขมิ้น ส่วนเนื้อในเถาและรากนั้นเมื่อตัดออกจะมีจุดตรงกลางเป็นเส้นรัศมีแผ่ออกไปโดยรอบ คล้ายกับธงญี่ปุ่น หรือเถาสะค้าน

การขยายพันธุ์ : โดยการตัดเอาเถาตรงข้อมาปักชำหรือแยกต้นเล็ก ๆ ปลูกส่วนที่ใช้ : ต้น ดอก ใบ ราก ใช้เป็นยาสรรพคุณ :ต้น ใช้ขับผายลมและเรอ รักษาเนื่องจากน้ำดีพิการ

ดอก รักษาอาการบิดมูกเลือด

ใบ ใช้รับประทานเป็นยาขับโลหิตระดูสตรีที่เสียเป็นลิ่มหรือก้อนให้ขับออก

ราก ใช้ขับลมอันทะพฤกษ์ บำรุงน้ำเหลือง และฝนหยอตา รักษาดวงตา รักษาตาแดง ตาเปียก ตาแฉะ

อ้างอิง : พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม