FANDOM


ชื่ออื่น ๆ : แสมชอ, ชิงชี, ชาสู่ต้น, กินขี้, แช่ม้าลาย, น้ำนอง, จิงโจ้, น้ำนองหวะ, น้ำนอง

ชื่อสามัญ : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capparis micracantha, capparis horrida, Linn.

วงศ์ : CAPPARIDACAEE

ลักษณะทั่วไป :

ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดย่อม ลำต้นโต และมีความสูงประมาณ 1 ถึง 3 เมตร ผิวของลำต้นนั้นจะเป็นกระขาว ๆ และจะแตกเป็นระแหง ส่วนลำต้นและกิ่งที่ยังอ่อน ๆ อยู่จะเป็นสีเขียวและเกลี้ยง

ใบ : ใบจะเป็นสีเขียวและแข็ง ตรงปลายใบจะเรียวและแหลมจะมีความยาวประมาณ 5-18 ซม. และกว้างประมาณ 3-9 ซม. ก้านใบมีความยาวประมาณ 0.5 ซม. และมีหนามแหลม ๆ อยู่ 2 ข้างขอบใบ

ดอก : จะเป็นเส้นเล็ก ๆ ฟู เป็นสีขาวจะแตกออกมาตามโคนของก้านใบ ตั้งแต่ 1-3 ดอก

เกสร : เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียจะอยู่ในดอกเดียวกัน เป็นเส้นเล็ก เป็นสีขาว และเป็นฝอยยื่นออกไปข้างนอกปากกระบอกดอก

ผล : ผลนั้นจะกลมโตเท่าลูกมะนาว ถ้าสุกจะเป็นสีแดง

ส่วนที่ใช้ : ต้น ใบ ดอก ผล และราก ใช้เป็นยา

สรรพคุณ :

ต้น ใช้รักษาอาการฟกบวม

ใบ ใช้ต้มน้ำอาบรักษาโรคผิวหนัง สันนิบาต ไข้ฝีกาฬและตะคิว

ดอก ใช้รักษาโรคมะเร็ง

ผล ใช้รักษาโรคที่บังเกิดในลำคอ

ราก จะมีรสขม ใช้รักษาโรคที่เกิดในท้อง และขับลมให้ซ่านออกมา รักษาไข้เพื่อดี และเลือด มักจะใช้ดีตอนต้นไข้ ใช้หยอดตา และรักษาดวงตา หรือใช้โรคไข้ร้อนภายในทุกชนิด

ถิ่นที่อยู่ : มักขึ้นตามป่าโปร่งทั่ว ๆ ไป

อ้างอิง : พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki