FANDOM


                มนุษย์รู้จักนำพึชมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ด้วยการใช้เป็นอาหาร เป็นเชื้อเพลิง เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นยารักษาโรค

                ยาสมุนไพรนั้นมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในทุกครัวเรือนมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ปัจจุบันสมุนไพรก็ยังเป็นพืชที่มีคุณค่าทั้งทางยาและทางเศรษฐกิจที่ประชาชนชาวไทยยังให้ความนิยมอยู่และใช้ในการปรุงยาแผนโบราณอย่างกว้างขวางยาสมุนไพรมีการเตรียมยาที่ยุ่งยากต้องมีความรู้ทางพฤกษศาสตร์เป็นอย่างดี

                 สมุนไพรกำเนิดจากธรรมชาติและมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในทางสุขภาพ อันหมายถึง ทางด้านส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค

                 นอกจากมีคุณค่าทางด้านสุขภาพแล้วสมุนไพรยังมีคุณค่าด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ


Kaset12

สมุนไพร

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki