FANDOM


รูปแบบการกำกับคำสั่งEdit

  ในการกำกับคำสั่งงานเขียน ผู้เขียนสามารถทำได้การ tag คำสั่งด้วยตัวเอง หรือการใช้เครื่องมือในแถบเครื่องมือที่มีไว้ให้ คือ

Markup Language

  ในการพิมพ์ข้อความในส่วนของเนื้อหา ผู้แก้ไขสามารถพิมพ์ในรูปแบบของข้อความธรรมดา ส่วนการใช้คำสั่งกำกับ ผู้ใช้ที่มีความคุ้นเคยกับ Markup Language  ที่เป็น HTML ในการกำกับเพื่อการแสดงผลนอกเหนือจากรูปแบบข้อความธรรมดาได้ แต่ในซอฟต์แวร์ Wiki จะประกอบด้วย Markup Language ที่เป็นแบบเฉพาะที่เรีต้องการให้ข้อความเป็น

"ตัวหนา"ยกว่า Wiki Code อยู่แล้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว เมื่อต้องการกำกับให้หน้าจอแสดงผลเหมือนกัน Wiki Code จะมีความง่ายและซับซ้อนน้อยกว่ารูปแบบ HTML และมีหลายๆคำสั่งก็จะอยู่ในรูปแบบ HTML ตัวอย่าง เช่น  

เปรียบเทียบการใช้ภาษา HTML กับ Wikicode ในการสร้างตารางวิกิ

HTML

Wikicode

การแสดงผล

ต้องการให้ข้อความเป็น ตัวหนา

ต้องการให้ข้อความเป็น”ตัวหนา”

ต้องการให้ข้อความเป็น ตัวหนา

ต้องการให้ข้อความเป็นตัวเอียง

ต้องการให้ข้อความเป็น”ตัวเอียง”

ต้องการให้ข้อความเป็น ตัวเอียง

ต้องการขีดเส้นใต้ข้อความ

ต้องการขีดเส้นใต้ข้อความ

ต้องการ ขีดเส้นใต้ข้อความ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki