FANDOM


วัตถุประสงค์Edit

จากที่ผู้วิจัยได้ทำการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรในปัจจุบัน พบว่ามีการให้ข้อมูลเฉพาะทาง ในด้านของสมุนไพรยังมีอยู่น้อย โดยเฉพาะยังไม่มีแหล่งใดให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเฉพาะทางที่เกี่ยวกับสมุนไพรเขตร้อนเลย

และเครื่องมืที่ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเรียนรู้และได้ความรู้อย่างกว้างขวางแม้ว่าผู้นั้นจะไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ก็คือ "สารานุกรม"

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะพัฒนาสารานุกรมเกี่ยวกับสมุนไพรเขตร้อน โดยจะทำให้อยู่ในรูปแบบของสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยจะนำ Wikia มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ขึ้น

Herb Logo

สมุนไพรเขตร้อน

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki