FANDOM


         พืชสมุนไพรประเภทผัก หมายถึง พืชสมุนไพรที่ใช้ส่วนต่างๆเป็นอาหาร เช่น ยอด ใบ ต้น ดอก ฝัก ราก บริโภคสดหรือแปรรูป เช่น

กระทุงหมาบ้า

ชะพลู

ใบบัวบก

ผักเสี้ยนผี

ผักกาดนา

ผักคราด

ผักหวานบ้าน