FANDOMสมุนไพร          ไทยนี้          มีค่ามาก 

พระเจ้าอยู่หัว    ทรงฝาก     ให้รักษา

แต่ปู่ย่า             ตายาย       ใช้กันมา

ควรลูกหลาน     รู้รักษา       ใช้สืบไป.

        พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ